बालगृहमा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क विवरण अद्यावधिक गरी पठाउने सम्बन्धी सूचना

Print
Download

नेपाल राज्यभरी सञ्चालनमा रहेका आवासीय बालगृहमा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क विवरण संघीय संरचना अनुरूप संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अद्यावधिक गरी तीनै तहको समन्वय र सहयोगमा आश्रित बालबालिकाको संरक्षण, व्यवस्थापन, अनुगमन, पृष्ठपोषण तथा हक हित सम्बन्धी कार्य सञ्चालन तथा आधिकारिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन निर्माण कार्य प्रयोजनका लागि परिषद्को Website: www.ncrc.gov.np वा E-Portal: www.childrights.gov.np मा रहेको फाराम डाउनलोड गरी कालिमाटि फन्टको ११ साइजमा विवरण तयार पारी यसको सफ्टकपी rambdrchand@gmail.com तथा contact@ncrc.gov.np मा र हार्डकपी यस परिषद्को कार्यालय श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर, सम्बन्धित प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहको बालबालिका शाखा मा  यहीं मिति २०७६ सालको कात्तिक मसान्त सम्म आइपुग्ने गरी एक/एक प्रतिका दरले पठाउनु हुन सम्पूर्ण बाल गृह, बाल गृह सञ्चालक संस्था र बाल गृह महासंघहरूलार्इ यसै सूचनाद्वारा जानकारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ  । साथै सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसै सूचनालार्इ आधार मानी आ-आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क विवरण अद्यावधिक तथा संकलन कार्यमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरी सहकार्य समेतका लागि अनुरोध छ ।

Download Files for this notice:

File title Action
बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी फाराम ढांचा Download
Notice image file Download