About Us

बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्नन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५९ बमोजिम २०७६ साउन १ गते राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को स्थापना भएको हो । विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा गठित भइ नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनको अधीनमा रही संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को कार्यान्वयनको क्रममा बाल अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र बालबालिकाको विकासका लागि संघीय निकायको रुपमा बालअधिकारको वकालत, राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा, बालबालिकाको स्थितिको अनुगमन तथा मुल्यांकन, प्रचारप्रसार र जनचेतना अभिवृद्धि लगायत बाल संरक्षणका विविध सवालहरूमा कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विगतमा भएका बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालनाको क्रममा गरिएका राम्रा अभ्यासलाइ निरन्तरता दिंदै बालबालिका लक्षित प्रयासलाइ अझ बढी नतिजामुखी बनाउन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् क्रियाशिल रहनेछ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा यसको गठन प्रक्रिया तोके बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ ।

Press Release
Parbat Gurung

Chairperson

Krishna Prasad Bhusal

Administrative Chief, 9858425670

Ram Bahadur Chand

Information Officer, 9841386871

News/Events